Disciplinkommitten

Hur handläggs disciplinärenden

•Anmälan skickas till Svenska Brottningsförbundet via anmälan på hemsidan.

•SBF´s kansli bereder ärendet, skickar anmälan till den anmälde för yttrande. Beroende på svaret skickas det till anmälaren för yttrande.

•När ärendet är klart för avgörande lämnas det till disciplinkommitténs ledamöter.

•Beslutet skickas ut av SBF´s kansli

14 kap 2§ brottskatalogen

Bestraffas kan den som..

•1 Underlåtenhet att betala avgift, eller insända uppgift eller utlåtande.

•2 Uteblivit från tävling utan giltig anledning

•3 Marknadsfört tävling med viss deltagare trots man visste att
denne inte skulle delta.

•4 Tävlat/Utövat uppdrag trots man varit avstängd.

•5 Brutit mot sekretessbestämmelser i RF´s/SF´s stadgar/tävl. best.

•6 Tillåtit avstängd tävla/ utöva uppdrag

•7 Under eller i samband med tävling eller uppvisning demon-strerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisning eller föreskrifter.

•8 i anslutning till idrottsverksamt gör sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt att utöva våld mot en annan person eller hotat någon.

•9 Lämnat osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett idrottslig företrädare eller idrottsorganisation.

•10 gör sig skyldig till falsk tillvitelse.

•11 utbetalat eller mottagit ersättning i strid med SF´s regler.

•12 Berett sig annan otillbörlig förmån.

•13 Uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende skadats

•14 brutit mot SF´s tävlingsregler.

•15 upphört

•16 på annat sätt underlåtit att följa stadgar, bestämmelser eller fattade beslut. 13 kap . Regler mot doping

Ledamöter i Disciplinkommittéen

Stefan Granstedt, Göteborg, ordförande
Björn Rhodin, Göteborg
Weine Gustavsson, Lerum 
Mats Hjelm, Värnamo
Linn Sjöström, Husum

Kontakt
disciplinkommitte@swedewrestling.se

Anmälan till disciplinkommitten görs via denna länk

Artiklar i kategorin Disciplinkommitten

Svenska Brottningsförbundets Disciplinkommitté (bildspel) Länk 12 dec 2010

Sidan skapades 2009-08-12, senast uppdaterad 2012-10-23.